Infolinia
Inteligentny dom w zasięgu twojej ręki

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakimi urządzeniami można sterować z wykorzystaniem systemu Exta Free oraz kontrolera EFC-02 Mini?

Wykorzystując odbiorniki systemu Exta Free można sterować praktycznie dowolnym urządzeniem w domu, ogrodzie, biurze lub miejscu pracy. Biorąc pod uwagę funkcjonalność kontrolera EFC-02 dedykowany jest on do sterowania oświetleniem ( tradycyjnym i LED ), napędami rolet okiennych i bram wjazdowych. Rozwiązania aplikacyjne przy współpracy z przyciskiem dzwonkowym RND-01 umożliwiają realizację funkcji „dzwonka do drzwi” w smartfonie lub tablecie ( funkcjonalność w opracowaniu ).

Czy stosując kontroler EFC-02 Mini można sterować ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją?

Kontroler nie posiada funkcjonalności, która w sposób automatyczny na podstawie analizy stanu czujników pozwala sterować układem ogrzewania lub klimatyzacji. W grę wchodzi jedynie proste sterowanie manualne z poziomu nadajników utworzonych w aplikacji. Nadajniki te po przypisaniu do odbiorników systemu mogą na przykład  zamykać / otwierać konkretny obwód grzewczy przy ogrzewaniu podłogowym ( poprzez  elektrozawory ) lub załączać / wyłączać układ klimatyzacji / wentylacji.

Czy mając już zainstalowany system Exta Free można zintegrować go z jednostką EFC-02 Mini?

Tak – bez problemu w łatwy i szybki sposób można dokonać takiej integracji. Kontroler EFC-02 Mini to tylko dodatkowy element, który umożliwia sterowanie systemem z poziomu urządzeń mobilnych ( tablety, smartfony ) oraz zwiększa jego funkcjonalność o scenariusze, funkcje czasowe oraz analizę czujników. Instalacja EFC-02 w żaden sposób nie zaburza funkcjonalności działającego już systemu.  Najszybszym sposobem integracji jest przeniesienie funkcjonalności fizycznych nadajników do nadajników wirtualnych poprzez funkcję klonowania. Funkcja ta dostępna dla całych nadajników jak również pojedynczych przycisków.

Co jest potrzebne do zainstalowania kontrolera EFC-02 Mini?

Kontroler EFC-02 Mini wymaga połączenia z dowolnym routerem Wi-Fi. Do takiego połączenia służy przewód LAN dostarczany w komplecie z kontrolerem ( dł. 1m ). Podczas uruchamiania EFC-02 w routerze konieczne jest załączenie usługi DHCP. Po załączeniu napięcia zasilającego kontroler czeka na przypisanie mu adresu IP przez router. Do konfiguracji i sterowania systemem poprzez EFC-02 służy bezpłatna aplikacja extafree. Dla systemu Android można ją pobrać z marketu GooglePlay. Po jej zainstalowaniu i połączeniu urządzenia mobilnego z właściwym routerem Wi-Fi po uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła: admin / admin. Po ich wprowadzeniu zostaniemy przekierowani do głównego okna aplikacji. Można wówczas przystąpić do konfiguracji lub sterowania systemem.

Po uruchomieniu aplikacji wyświetla się komunikat 'Nie znaleziono bramki w sieci' - co należy sprawdzić?

sprawdź poprawność połączenia LAN ( czy świeci się dioda LED LAN na routerze oraz pomarańczowa LED w gnieździe LAN kontrolera)
– sprawdź czy urządzenie mobilne połączone jest z właściwym routerem Wi-Fi ( routersię w tej samej sieci co  kontroler EFC-02 Mini )
sprawdź czy dioda LED na panelu przednim nie sygnalizuje w sposób ciągły błędu karty SD w kontrolerze

W przypadku dostępu zdalnego poprzez sieć internet lub w sytuacji gdy kontroler znajduje się w innej sieci niż nasz tablet/smartfon należy podczas logowania skorzystać z zakładki ‚dostęp zdalny’ ( opcja zaznaczana w oknie logowania ). Chcąc korzystać z dostępu zdalnego należy najpierw wykonać odpowiednie przekierowanie IP lub portu ( na routerze Wi-Fi lub bezpośrednio na routerze administratora sieci ) – w tym celu najlepiej skontaktować się bezpośrednio z administratorem. Kontroler EFC-02 Mini domyślnie pracuje na porcie 2013

Problem z zalogowaniem do aplikacji - co może być przyczyną?

Jeżeli podczas logowania do aplikacji wyświetla się komunikat „Błędny użytkownik lub hasło” należy:

– sprawdzić czy wpisywana nazwa użytkownika i hasło są poprawne
– sprawdzić czy na panelu przednim w sposób ciągły świeci się kontrolka sygnalizująca błąd karty SD

Jeżeli kontrolka ‚Błąd karty SD’ świeci się w sposób ciągły oznacza to uszkodzenie karty zainstalowanej w kontrolerze. Urządzenie należy wówczas odesłać na reklamację w celu wymiany karty i ewentualnego odtworzenia konfiguracji.

Co zrobić gdy kontroler zgłosi błąd karty SD?

Wewnątrz kontrolera zainstalowana jest karta Micro SDHC o pojemności 4GB. Karta ta jest niezbędna do poprawnej pracy kontrolera. Na karcie zapisywane są wszystkie ustawienia konfiguracyjne powiązane z kontami użytkowników oraz niezbędne podczas serwisu logi systemowe. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie możliwa komunikacja z kartą SD to kontroler zasygnalizuje to zaświeceniem czerwonej diody ‚Błąd karty SD’ na panelu przednim. W takiej sytuacji konieczne jest odesłanie kontrolera do serwisu w celu zdiagnozowania problemu, ewentualnej wymiany karty SD i jeżeli to możliwe odtworzenia ustawień konfiguracyjnych.

W jaki sposób kontroler EFC-02 Mini jest rozpoznawalny w sieci LAN?

Każdy kontroler EFC-02 Mini posiada unikalny adres MAC oraz nazwę pod którą kontroler jest widoczny w sieci. Adres i nazwa domyślnie są powiązane z numerem seryjnym kontrolera w systemie Exta Free. Numer ten jest ustawiany fabrycznie podczas programowania. Adres MAC jest stały i nie może być zmieniany przez użytkownika. Nazwa kontrolera może być edytowana z poziomu zakładki KONFIGURACJA, tak aby dopasować ją do naszych potrzeb np. mieszkanie_1, mieszkanie_2.

Adres MAC i domyślna nazwa kontrolera znajdują na naklejce umieszczonej od spodu kontrolera.

Kiedy wymagana jest zmiana oprogramowania w kontrolerze EFC-02 Mini?

Zmiana softu w kontrolerze jest potrzebna wówczas gdy wymaga tego aktualizacja aplikacji. Każdorazowo po zaktualizowaniu aplikacji należy wejść do zakładki „O systemie” i sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania w EFC-02. Następnie w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie extafree.pl należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania. W przypadku niezgodności należy dokonać aktualizacji softu w kontrolerze EFC-02 Mini.

W jaki sposób dokonać aktualizacji oprogramowania w kontrolerze EFC-02 Mini?

  1. Pobrać aktualną wersję oprogramowania ze strony www.extafree.pl
  2. Podłączyć kontroler EFC-02 pod port USB komputera PC
  3. Kontroler zgłosi się w systemie jako pamięć zewnętrzna „ZAMEL UPGRADE DISC”
  4. W celu aktualizacji oprogramowania należy usunąć plik *.bin znajdujący się na dysku ZAMEL UPGRADE DISC a następnie przekopiować tam nowy plik.
  5. Po zakończonym procesie kopiowania należy odłączyć kontroler od komputera PC
  6. Oprogramowanie jest zaktualizowane

Jaki jest zasięg kontrolera EFC-02?

Komunikacja pomiędzy kontrolerem EFC-02 a elementami systemu exta free prowadzona jest na drodze radiowej z wykorzystaniem częstotliwości 868,32 MHz.Zasięg działania zależy od typu urządzenia z którym współpracuje kontroler. W przestrzeni otwartej zasięg wynosi typowo od 150 do 300 m.
Obecność różnego rodzaju przeszkód takich jak ściany, stropy, wolna zabudowa w miejscu instalacji systemu ogranicza jego zasięg do około 50 – 60 m. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia zasięgu poprzez zastosowanie retransmiterów RTN-01.

Ilu maksymalnie użytkowników może być zarejestrowanych w kontrolerze?

W przypadku kontrolera EFC-02 Mini można utworzyć maksymalnie 10 użytkowników. Każdego użytkownika można przypisać do grupy admin lub user.
Wszyscy utworzeni użytkownicy mogą być w tym samym czasie zarejestrowani ( zalogowani ) do kontrolera.

Czy z kontrolerem EFC-02 można się łączyć zdalnie z wykorzystaniem sieci internet?

Takie połączenie jest możliwe, ale tylko dla użytkowników, którzy dysponują stałym zewnętrznym adresem IP.
Dostęp przez sieć internet nie jest możliwy w przypadku usług typu Neostrada, gdzie zewnętrzny adres IP zmienia się dynamicznie.

W przypadku stałego zewnętrznego adresu IP najpierw należy dokonać odpowiednich przekierowań na routerze.

1.
Gdy zewnętrzny adres IP jest wolny to można skorzystać bezpośrednio z opcji przekierowania wewnętrznego adresu IP pod którym kontroler widziany jest w sieci LAN na zewnętrzny adres IP. Można to zrobić na dwa sposoby:
-korzystając z zakładki „Ustawienia sieciowe” należy ręcznie ustawić adres IP kontrolera oraz inne parametry w sieci lokalnej. Następnie ten adres należy przekierować na adres zewnętrzny, którym dysponujemy.
-innym sposobem jest takie skonfigurowanie routera, aby kontroler o określonym adresie MAC otrzymywał po DHCP ten sam adres w sieci LAN. Następnie ten adres należy przekierować na adres zewnętrzny, którym dysponujemy.

2.
Gdy zewnętrzny adres IP ,jest już zajęty to należy skorzystać z funkcji przekierowania portów.
Kontroler domyślnie pracuje na porcie 2013.

W przypadku próby połączenia się z kontrolerem EFC-02 poprzez sieć internet podczas logowania do aplikacji należy zaznaczyć opcję dostęp zdalny i wprowadzić niezbędne dane: zewnętrzy adres IP pod którym widziany jest kontroler oraz numer portu. W przypadku gdy pracujemy na domyślnym porcie należy wpisać 2013.

Do czego wykorzystać funkcję klonowania nadajników / przycisków?

Funkcja klonowania całych nadajników lub pojedynczych przycisków jest niezwykle przydatna podczas przenoszenia funkcjonalności działającego już systemu Exta Free do aplikacji mobilnej. Korzystając z klonowania można bezpośrednio przenieść funkcjonalność fizycznych nadajników do utworzonych w aplikacji nadajników wirtualnych. Typowe postępowanie jest takie, iż tworząc nadajnik wirtualny w aplikacji trzeba skojarzyć go z konkretnym odbiornikiem systemu. Potrzebny jest do tego dostęp do przycisku PROG. odbiornika. Fizycznie oznacza to, że musimy odszukać konkretny odbiornik i dopisać do niego nadajnik.  Bardzo często szczególnie w wykończonych obiektach może to wiązać się z pewnymi trudnościami. Wówczas idealnie sprawdza się funkcja klonowania. Wystarczy utworzyć nadajnik wirtualny w aplikacji i wybrać funkcję ‚Klonuj nadajnik’. Gdy kontroler wejdzie w stan oczekiwania należy nacisnąć dowolny przycisk nadajnika, który chcemy sklonować. Po potwierdzeniu funkcjonalność jest przeniesiona do aplikacji. Całe nadajniki można klonować tylko typami na przykład do wirtualnego nadajnika RNK-04 można sklonować tylko fizyczny nadajnik RNK-04. Klonowanie przycisków jest całkowicie dowolne. Korzystając z tej funkcji praktycznie w ciągu kilku minut możemy przenieść cały system do urządzenia mobilnego.

Czy utworzone nadajniki w zakładce NADAJNIKI można przenieść do zakładki DOM?

Nie można przenosić funkcji przypisanych do przycisków w zakładce NADAJNIKI do zakładki DOM.

 

 

 

0